Log ind
Brugernavn:


Adgangskode:

(Bortkommet password)

Lovgrundlag
Den 20. april 2006 blev Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort vedtaget.

Uddrag af bekendtgørelsen:

BEK nr 345 af 20/04/2006 (Gældende)

I bekendtgørelse nr. 801 af 22. september 2003 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1026 af 21. oktober 2004 og bekendtgørelse nr. 807 af 22. august 2005, foretages følgende ændringer:

Efter § 21 indsættes:
»Kapitel l a

Færdselsrelateret førstehjælp

§ 21 a. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Stk. 2. Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus skal være gennemført i overensstemmelse med bilag 9 i denne bekendtgørelse og forestået af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Stk. 3. Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.

Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år gammelt.

Stk. 5. Politiet kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus. Politiet kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemgået et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.«

»Bilag 9

Bestemmelser om kursus i færdselsrelateret førstehjælp

I. Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker.

II. Uddannelsesmål
Ved kursets afslutning skal kursisten kunne:

– handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade,
– yde basal genoplivning med hjertestarter til en person uden vejrtrækning og livstegn,
– yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker, og
– forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.


III. Omfang
Kurset omfatter 8 timers undervisning indeholdende førstehjælp i basal genoplivning (4 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer).

IV. Gennemførelse
Undervisningen i færdselsrelateret førstehjælp skal være gennemført i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp.

Undervisningen skal forestås af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Undervisningen skal have en handlingsorienteret og praktisk tilgangsvinkel. Case- og færdighedsundervisning skal opbygges omkring typiske ulykkes-og skadestyper på et skadested relateret til færdselsområdet.

Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus skal indeholde elementer af forebyggende karakter for at give kursisten viden om de ulykkesforebyggende tiltag, der kan indarbejdes i kørekortindehaverens anvendelse af køretøjet.

V. Kursusbevis
Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.«